P o z v á n k a

Máš záujem byť členom veľkej hokejovej rodiny na Slovensku? Chceš byť aktívnou súčasťou najrýchlejšej kolektívnej hry na svete? Rád o niečom rozhoduješ, prípadne chceš pomáhať v boxoch časomeračov?
Komisia rozhodcov Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja Vás pozýva na predsezónny seminár rozhodcov a činovníkov mimo ľadu, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.- 30.08.2015. Zraz rozhodcov je dňa 29. 8. 2015 o 9,00 hod. na zimnom štadióne MHA Martin. Zraz funkcionárov mimo ľadu je dňa... 30.8.2015 o 15,00 hod. pred Mestským úradom mesta Martin.

Na seminár si prineste so sebou :
1. Pravidlá ĽH
2. Výstroj rozhodcu / kandidáti minimálne korčule a prilbu /
3. Výstroj na kondičné / atletické / previerky
4. Písacie potreby 5. Platnú licenciu / preukaz / rozhodcu ĽH, činovníka /
6. Kandidáti /noví/ jednu fotografiu 3,5 x 2,5 cm
7. Poplatky :
poplatok licencia 2015 / 16 rozhodca – 5 €
poplatok licencia 2015 / 16 činovník – 5 €
poplatok rozhodca 30 € = nocľah, strava, prenájom ľad. plochy a učebni, poplatky za prednášky.

Previerkový seminár rozhodcov súťaží riadených SsZĽH pozostáva :

a) previerky z pravidiel ĽH
b) kondičné previerky
c) korčuliarske previerky
d) zmeny v pravidlách ĽH

UPOZORNENIE :
Najneskôr do 21.08.2015 je potrebné uhradiť poplatky : rozhodca – 35 € a činovník mimo ľadu – 5 € na účet SsZĽH : 1697675351 / 0200, VÚB Banská Bystrica. Každý účastník seminára je povinný pri prezentácii predložiť doklad o úhrade poplatku
/ činovníci mimo ľadu z jedného hokejového klubu môžu úhradu uskutočniť hromadným príkazom / s priložením zoznamom osôb. /
Bez absolvovania previerkového seminára nebude rozhodca a činovník mimo ľadu nominovaný na stretnutia SsZĽH v sezóne 2015/2016.
Rozhodcovia, ktorí nemajú uhradené poplatky – pokuty vyrúbané DK SsZĽH v sezóne 2014/2015 môžu tieto uhradiť najneskôr pri prezentácii dňa 29.8.2015             V prípade záujmu kontaktujte.Miroslav Dráb -0905436488