Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Mestský hokejový klub Dolný Kubín
- Názov adresy a kontaktné údaje ul.Športovcov 5 Dolný Kubín Mgr.Miroslav Dráb mobil: 0905436488   e.mail:hokejdk@hkdk.sk
- Webové sídlo (internetová adresa) www.hkdk.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.hkdk.sk
Názov predmetu zákazky:Nákup hokejovej výstroje pre deti
Hlavný kód CPV: 37411200-4 Korčuliarsky výstroj a a výstroj na ľadový hokej.
37411210-7 Hokejové puky.
Druh zákazky: s nizkou hodnotou §117 Z.z o verejnom obstarávaní
Stručný opis: brankárska výstroj – 1ks brankarske betony velkost 29+2 , 1ks brankarske betóny veľkosť 27 , 1 ks brankárska lapačka velkost junior, 1 ks brankárska lapačka (opačné garde) velkost junior, 1 ks brankárska vyrážačka velkost junior, 1 ks brankárska vyrážačka (opačné garde) velkost junior, 5 ks Hokejové prilby velkost jr, 6 ks Hokejové prilby velkost S , 5 ks Hokejové prilby velkost M , 5 ks Hokejové vesty velkost jr, 6 ks Hokejové vesty velkost S , 5 ks Hokejové vesty velkost M, 6ks Hokejové rukavice velkost 10,6 ks Hokejové rukavice velkost 11, 4 ks Hokejové rukavice velkost 12, 5 ks Hokejové nohavice velkost M , 5 ks Hokejové nohavice velkost jr, 6 ks Hokejové nohavice velkost S, 5 ks Holenne chrániče velkost 10,7 ks Holenne chrániče velkost 11, 4 ks Holenne chrániče velkost 12, 5 ks chrániče lakťov velkost junior S,7 ks chrániče lakťov velkost junior L, 4 ks
chrániče lakťov velkost junior M, 500 ks Hokejový puk veľký čierny
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH :5500 eur s dph
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, certifikovaný výrobok napr CCM,Bauer alebo ekvivalent
Dĺžka trvania zákazky: 2 týždne
Podmienky účasti:
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk:do 10 pracovných dní
Termín otvárania ponúk: 15.8 2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 1 rok